Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5811359
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5767360
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3451582
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195917
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141260
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2695033
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628296
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2499009